Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

Onderwijs blok 3, 2005

Digitale participatieculturen

Anders dan de hiërarchisch georganiseerde productiewijzen van de klassieke massamedia bieden digitale technologieën, vooral de genetwerkte vormen, gebruikers meer en/of andere toegang tot de culturele productie (van content of andere producten). Digitale producten zijn immers naar hun aard modificeerbaar, en de kennis daarover kan zich via netwerken direct verspreiden over de hele wereld. Deze nieuwe vormen van interactie, productie en communityvorming roepen nieuwe vragen op naar de sociale, economische, politieke en culturele betekenis van nieuwe media. Verschillende auteurs hebben gebruikersparticipatie direct gekoppeld aan emancipatie en culturele vernieuwing.  Auteurs als Pierre Lévy, Henry Jenkins en anderen binnen het veld van cultural studies spreken van interactive audiences, participatiecultuur en collective intelligence.  In deze cursus wordt het participatiediscours kritisch onderzocht op het utopische, dystopische dan wel realistische gehalte. In de werkcolleges en het eindwerkstuk zullen deze bevindingen worden gekoppeld aan case studies op het gebied van virtuele gemeenschapsvorming, netactivisme, bastard culture en open source knowledge.   

Date December 2004 Category University

Geschiedenis en theorie van de nieuwe media
(Dr. Joost Raessens en mts)

Cursusdoelen:
In de cursus verwerft de student kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de nieuwe media. Aan de hand van opdrachten leert de student om deze kennis en inzicht te koppelen aan specifieke cases en de films uit de filmreeks.
Inhoud:
Het hoorcollege verschaft elementaire kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de digitale, zogenaamde 'nieuwe' media.

Digitale participatieculturen
Van interactive audiences en online communities tot bastard culture en netactivisme

(Dr. Ann-Sophie Lehmann met Marianne van den Boomen en mts)

Cursusdoelen:
In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en het uitwerken van case studies, aan de hand van verschillende individuele en groepsopdrachten.

Cursuskrant 2005.

2000 - 2021 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller